OVERSEAS DEPT. | DOMESTIC DEPT.
SHINNICHIRYU MARU
NO3 SUZUKA MARU
KOHSHIN MARU
RYOEI MARU
RYOJITSU MARU
EIKA MARU
NO2 RYOEI MARU
NO2 SHUKA MARU
KOKUHO MARU
KOKUSHO MARU
SORYO MARU
NO2 EIKA MARU
WAKA MARU
KOKUSHU MARU
OGATA MARU
SURPHUR TRINITY
SHOEI MARU